lundi 11 décembre 2023
L'expérience d'un média en ligne de confiance

214e Anniversaire de vertières Discours du président Jovenel

Par La Redaction

 

 

Peuple Haïtien,

Jeunesse de mon pays,

La célébration de la Victoire illustre de Vertières, ce 18 novembre 2017, c’est la démonstration de la volonté des Haïtiens, à travers leurs leaders politiques dûment élus et exerçant la plénitude de la souveraineté nationale, de prendre le destin historique national en mains.

Vertières, c'est le refus de la fatalité, c'est la victoire contre l'exclusion, c'est la victoire contre toutes les formes de ségrégation et de tyrannie raciste et démagogique qui empêchent les Haïtiens, les Haïtiennes de toutes couches sociales, de toutes complexions de peau, de forger l'entente nationale qui doit leur permettre de convenir d'un plan de redressement national à la hauteur de nos ambitions légitimes.

C'est pourquoi, Chers Héros de Vertières, Chers Compatriotes, en ma qualité de Président de la République, Chef de l'État, je m'incline devant vous.

Je me prosterne humblement devant vous, Illustres Ancêtres. Vous aviez eu à faire face à des défis comparativement plus complexes, plus redoutables que ceux auxquels la Nation est confrontée actuellement.

En ce jour de célébration de la conquête de l’Indépendance, les conditions sont beaucoup plus favorables pour la relance nationale. Oui, les conditions sont réunies pour le réveil des forces vives de la Nation de la léthargie dans laquelle nos querelles intestines l’ont enfoncée depuis trop longtemps déjà.

Pèp ayisyen nan kat kwen peyi ya

Frèm ak sèm yo ki nan okap ou nan tout LOT kote sou latè

18 Novanm 1803, isit la, sou bout tè sakre sa a, Zansèt nou yo te genyen batay ki kreye Nasyon nou an, Ayiti Cheri nou an. De lame te kanpe, youn an fas lòt. Lame endijèn nan, lame zansèt nou yo, genyen batay la, yo ranpote laviktwa.

Se konsa Ayiti te pran endepandans li. Vètyè kreye Ayiti.

Vètyè vle di libète pou tout ras, pou tout Pèp sou latè.

Se Vètyè ki mete zam nan men Simon Boliva, liberatè peyi Amerik Lati’n yo !

Se Vètyè ki enspire, ki leve drapo liberasyon nan kontinan Afriken !

Se Vètyè ki pote leson taktik ak estrateji pou peyi Lazi ak anpil lòt peyi sou late ki fè yo pran wout liberasyon ak eméjans ekonomik! Vètyè enspire anpil peyi menm an Europe tankou la Grèce.

Se Vètyè ki louvri pòt Nasyonzini !

Se Vètyè ki kreye kondition pou demokrasi sou tout planet la.

Vètyè pat fèt pou ayisyen mouri grangou!

Vètyè pat fèt pou ayisyen ap kite Ayiti pa bann ak pa pakèt pou chache lavi miyò lòt bò dlo!

Onè, respè pou tout potorik fanm ak gason ki te sakrifye tèt yo pou nou te genyen viktwa sa a.

Onè, respè pou papa Toussaint Louverture, le précurseur!

Onè, respè pou papa Jean Jacques Dessalines, papa Nation an!

Onè, respè pou papa Alexandre Pétion, symbole de l’union des noirs et des mulâtres ;

Onè, respè pou papa Henry Christophe, le Roi bâtisseur, le visionnaire;

Onè, respè pou papa Capois-la-Mort, le grand héros de Vertières, l’intraitable!

Onè, respè pou tout konbatan, tout solda ki bay vi yo pou libète vini byen pou tout moun sou latè béni!

Ayiti, se manman Libète!

Vètyè se senbol libète!

KILÉS KI KA IMAJINE PLANÉT LA SAN AYITI?

KILES KI KA IMAJINE LE MOND JODI YA SAN TOUSSAINT LOUVERTURE, SAN DESSALINES, SAN PETION, SAN CHRISTOPHE?

KI PEP KI AP BATAY POU LIBETE SOU LATE KI PA KONNEN VETYE?

Ayiti, se Pi bèl kreyasyon listwa limanite. Ayiti, se trézò limanite!

18 novanm 2017, 214 ane aprè, mwen koubem byen ba pou’m mande Pèp Ayisyen, nou tout ansanm pou nou mete akote sa ki divize nou. An nou tande, an nou ranmase mo batay Vètyè’a : GRENADYE ALASO !

ALASO KONT LA MIZE;

A LASO KONT LENSTABILITE;

A LASO KONT LEXKLIZYON;

A LASO KONT LA KORIPSYON;

ALASO KONT ENSEKIRITE;

ALASO KONT LA DEPANDANS SOU TOUT FÒM.

Wi, kloch la sonnen, li sonnen pou yon lot Ayiti, li sonnen pou sitwayen ak sitwayèn ki kwè nan desten peyi a, pou yo mennen batay pou yon veritab chanjman. Chanjman nan mantalite yo, chanjman nan konpòtman yo, chanjman nan kondisyon lavi pèp la, pou ke Ayiti konstwi yon demokrasi kote estabilite, travay, sekirite, tabli de fason dirab.

Vètyè mete fen ak kolonizasyon, ak esklavaj. Devwa nou jodi a se mete fen ak esklizyon, divizyon ak anachi ki bloke peyi a sou wout devlopman. Kloch la sonnen pou nou konstwi yon Leta ki garanti lapè ak sekirite, ki se sel kondisyon pou reyalize kwasans ekonomik, pou kombat chomaj ak povrete.

Klòch la sonnen pou nou sispann fè move chwa ekonomik, pou nou sispann tolere Koripsyon, pou nou sispann rete endiferan devan mizè pèp la. Se pou nou koupe fache ak chen manje chen, demagoji mete boujwa anfas Pèp, Pèp anfas klas mwayèn, Mulat anfas Nwa, Nwa anfas Mulat, Nèg andeyò anfas nèg la vil, nèg anwo anfas nèg anba, moun rich anfas moun pòv. Se pa sa majorite silansyez la vle. SE PA SA PÈP LA VLE. SE POU SA LI VOTE KONSTITISYON 1987 LA.

‘’POUR CONSTITUER UNE NATION HAITIENNE SOCIALEMENT JUSTE, ECONOMIQUEMENT LIBRE ET POLITIQUEMENT INDEPENDANTE’’

Ideyal demokratik Konstitisyon an ki chita sou pliralis politik ak dwa pèp la, se pwolonjman batay Vètyè a. Nou pa ka chita nan yon etènèl tranzisyon, nou pa ka chita nan defetis, nou pa ka chita nan iresponsabilite. Mwen menm, jodi a, mwen rele demach sa yo trayizon koz pèp la, iresponsabilite pwop pitit pèp la, pou sèvi pèp la. Sa pa ka kontinye! Sa pa dwe kontinye! Si zansèt nou te kapab mete ansanm pou fonde yon peyi lib e endepandan, se devwa pa nou jodi a, pou nou mete kanpe yon peyi, yon Leta de dwa, kote tout moun se moun, kote dwa e lalwa respekte pou tout moun nan tout kwen peyi ya.

Chef de l’Etat et Président de la République, doté de la légitimité des urnes, je m’engage à gagner le pari de la paix, du progrès et de la stabilité dans une Haïti régénérée. On n’est pas Premier Mandataire de la nation pour se servir et jouir des fastes du pouvoir. Je le dis et redis et je ne cesse de le répéter, la nation doit prendre une autre direction, elle doit se réinventer son avenir par les voies d’un présent inscrit dans des œuvres positives qui favorisent la croissance économique, le développement et la promotion de la citoyenneté.

Je veux et j’entends que, par des œuvres solides, pensées et planifiés, les idéaux de Vertières se lisent dans l’espace et l’environnement politique, social et économique de la nation. Je dis que la pauvreté n’est pas une fatalité. Je dis que l’anarchie est incompatible avec la démocratie. Je dis que la corruption est une gangrène à combattre avec la dernière rigueur, la corruption est un crime contre le développement.

Je dis que les droits de tous, à quelque couche et secteur social qu’ils appartiennent, doivent être scrupuleusement respectés. En un mot, le temps est arrivé de la pratique des droits et des devoirs constitutionnels, c’est-à-dire de la politique entendue sous l’angle du dialogue permanent et du pluralisme, de la concrétisation d’un projet politique commun dans lequel tous les citoyens peuvent se reconnaitre.

Frèm ak sèm yo,

Mwen vle pou tout sitwayen konprann ke Karavan nan se yon apèl, se kon Lanbi istorik la ki sonnen, ki envite n pou nou chanje metod ak pratik. Ki vle di, enstitisyon leta yo dwe mobilize ansanm, pou bay tout moun sèvis alawonnbade, pandan yap louvri pòt pou bonjan rezilta nan amelyorasyon kondisyon lavi pep la. Karavan nan se yon strateji, ki pèmèt nou aji avèk entelijans, avèk efikasite lè nap itilize resous nou yo, san fè gaspiyaj. Karavan nan mande pou nou sèvi an priyorite sèktè ki pi vilnerab yo, sèktè kap viv nan kondisyon ki pi difisil yo, moun ki gen plis pase desan lane yap sibi esklizyon sosyal, ekonomik ak politik nan peyi a.

Karavan nan se yon apèl pou solidarite ant tout ayisyen, pou nou ranmase, valorize kilti nou, pou nou pran konsyans responsabilite nou e travay pou satisfè bezwen kolektivite a. Karavan nan, nan sans sa, gen anpil pou wè ak aktivite konbit, yon jan pou ranfose Deviz nou, ‘’L’union fait la force’’, e pou genyen batay final la kont soudevlopman, mizè ak koripsyon.

Motè Karavan nan, motè chanjman total kapital sa a se tout ayisyen san distenksyon. Men bonjan lwil ki pou fè motè a mache byen, se jenès peyi a. Paske, jenès la, se lavni peyi a. Se pou tèt sa nou pa ka gade avèk endiferans jèn yo kap sove kite peyi a pa nenpot ki mwayen. Jèn yo ki santi yo abandone, ki santi ke enstitisyon yo pandan lontan ba yo do. Se pou tèt sa mwen envite trant (30) jèn ki te loreya konkou Ministè Edikasyon Nasyonal sot òganize a, ki soti nan dis (10) depatman peyi a, ki te pote yo reflechi sou sans gwo viktwa vètyè a genyen pou yo jodia. Pou yo leve kanpe kòm yon jès pou yo di Nasyon an ke yo konprann Vètyè vle di fyète, Vètyè vle di moun ki pa lach pou afronte difikilte lavi a, Vètyè vle di moun ki twouse manch yo pou travay e pou yo leve defi ke lòt moun pap janm ka leve pou yo, nan plas yo. Jèn sa yo akonpanye de paran yo ak pwofesè yo, ki chita la sou podium nan. Mwen mande asistans lan bat anpil bravo pou yo.

Mèsi, nou mèt chita.

Mwen pran responsabilite pou m di sa ap chanje, sa ap chanje! Si jan save yo di ’’politik se oganizasyon lavi yon sosyete’’, wol Leta, wol dirijan Leta se kreye kondisyon pou enstitisyon yo mache e pote sèvis bay tout sitwayen. Gouvènman sou administrasyon m nan ap travay pou amelyore tout enfrastrikti ak enstitisyon Leta yo.

Pourquoi le peuple a-t-il fait choix du régime démocratique si ce n’est pour améliorer ses conditions de vie dans le cadre et le contexte d’institutions en évolution, capable de satisfaire ses besoins fondamentaux, en éducation, logement, santé, sécurité, environnement, infrastructure etc.?

Dois-je en cette circonstance rappeler à tous et à chacun l’article 136 de la Constitution au titre des Attributions du Président de la République : ’’ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT VEILLE AU RESPECT ET A L’EXECUTION DE LA CONSTITUTION ET A LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS, IL ASSURE LE FONCTIONNEMENT RÉGULIER DES POUVOIRS PUBLICS AINSI QUE LA CONTINUITÉ DE L’ETAT’’.

Vètyè se yon gwo moman verite pou Ayiti e pou lemond. Yon Lidè ki konprann sans batay Vètyè konnen ke zak li ak pawol li genyen konsekans e ke li paka pase tan l ap pwovoke dezòd ak enstabilite kap afebli peyi ya, kap bay lòt peyi avantaj sou nou. Mesaj Vetye se yon mesaj fyète, se yon mesaj kouraj, se yon mesaj responsabilite youn anvè lòt, se yon mesaj solidarite. Leson nou ka tire nan 1803 ak 1804 se evite anachi ak vagabondaj politik. Se konsa nou ka onore memwa zanset yo e fè fyète timoun nou yo kap grandi.

Vètyè mete fen ak esklavaj. Devwa nou jodia se mete fen ak esklizyon, divizyon ak anachi ki bloke peyi’a sou wout devlopman.

Ideyal demokratik Konstitisyon’an ki chita sou pliralis politik ak dwa pèp la, se pwolonjman batay Vètyè.

Nou pa ka chita nan yon etènèl tranzisyon, nou pa ka chita nan dezespwa nan enstabilite ak divizyon.

Mwen menm, jodi a, mwen chwazi mete peyi’a nan yon lòt direksyon. Si zansèt nou te kapab mete ansanm pou fonde yon peyi lib e endepandan, se devwa pa nou jodi’a, pou nou fè Ayiti kanpe, pou nou fè ayiti vin yon peyi kote tout moun se moun, kote dwa moun respekte.

Pèp Ayisyen,

Nou te mete’m Prezidan peyi a poum travay, poum fè la pè blayi. San la pè ak stabilite nou pap kapab reyalize pwogrè ak devlopman ke nou bezwen’an.

Ideyal kap mennen karavan nan se ideyal Vètyè. Ideyal rasanbleman, se ideyal konbit, met men ansanm pou leta kapab sèvi pèp la pi byen.

Mwen vle pou tout sitwayen konprann ke Karavan chanjman, se yon estrateji entèvansyon kote tout ministè ak sèvis léta jwenn ansanm pou aji nan yon zone byen detèmine. Karavan nan se yon apèl, tankou kout lanbi ki te mande tout pitit peyi’a pou yo kòmanse batay endepandans la.

Karavan nan se kout Lanbi istorik la. Karavan nan envite nou tout pou nou chanje fason nou travay, fason nou itilize byen leta pou nou bay pèp la sèvis, pou nou sispann di « Ayiti se peyi ki pi pòv nan zòn Lamerik la. » Vizyon’m, travay gouvènman’an se pou Ayiti sispann pote kwi’l bay moun, se pou Ayiti sispann pran imilasyon !

Se pou Ayiti vin Mèt tèt li ! Se sak fè, a pati 7 fevriye 2018, karavan nan ap sou tout dis Depatman peyi a. Direksyon Depatmantal Ministe Travo Piblik , Ministe anviwonman ak ministè Agrikilti pwal mete tet yo ansanm pou travay ak ekipman ke sekte prive ayisyen an nan tèt kole ak bank prive ayisyen yo finanse. Sekte prive a ak bank yo plase konfyans yo nan Leta, yo bay Leta kredi pou achte ekipman pou travay karavan nan ka louvri nan tout dis depatman peyi a. Map pwofite gwo okazyon sa a poum felisite sekte prive ayisyen an ak tout bank prive ayisyen yo ki prete Leta plis pase 123 milyon dola ameriken. Gwo zak sa ke yo poze a sanble tankou 2 gout dlo ak zak ewoyik ke zanset nou yo te poze nan batay 18 Novanm nan nan Vètyè.

Frè’m ak sè’m yo, kap viv an Ayiti ak tout lòt peyi sou latè,

Mwen mande tout Ayisyen, pou yo sonje ke se Ayiti ki manman yo.

Ou ka pa dakò ak moun kap viv bò kote w la, ou ka pa gen menm kwayans avèk li, men nou tout se Ayisyen. Listwa montre ke se selman lè tout Ayisyen antann yo ke peyi'a ka bay tout pitit li chans pou yo kapab viv byen, pou yo gen libète.

  • Ayiti pou nou tout !
  • Li pa pou yon ti gwoup moun !
  • Li pa pou yon ti gwoup komèsan !
  • Li pa pou yon ti gwoup politisyen !
  • Li pa pou yon ti gwoup asosyasyon !

Nou bezwen antann nou : moun nan sektè privé, kidonk moun k'ap fè biznis, ak moun k'ap travay nan léta, moun k'ap fè politik, moun ki nan asosyasyon, sa yo rele sosyete sivil la ; moun ki nan inivèsite, pwofesè lekòl, doktè, enfimyè, ti machann, gwo machann, ebenis, mason, chapantye, peyizan, kodonye, koutiryè, chany, tout moun kap bat dlo pou fè be, nou tout alawonnbadè !

Ayiti bezwen nou tout pou'l kòmanse dezyèm endepandans li.

Aprè viktwa Vètyè, ki te dènye batay pou Ayiti pran endepandans li, nwa, milat, ak kèk pitit kolon blan, tout ayisyen te met ansanm pou yo ba limanite premye repiblik nèg endepandan ki sot nan lafrik pou nou ka gen bèl peyi sa'a.

Pèp ayisyen,

Frè’m ak sè’m yo,

Nan moman solanèl sa’a kote Nasyon’an ap selebre 214 zan aprè batay Vètyè ki Mennen endepandans peyi’a, mwen pran desizyon pou mete an plas Fòs lame peyi'a jan manman lwa peyi'a di'l la. Se yon fòs defans ki pral sèvi pèp la, ki pral akonpanye tout jefò k'ap fèt pou Ayiti reprann plas li nan ran gran peyi sou latè. Desizyon sa pran jan manman lwa peyi ya nan atik 263 jiska 267.3 mande pou fè sa e di ki jan pou lame’a monte, ki jan pou’l fonksyone.

M’ap anonse ke jan konstitisyon’an egzije’l, nan reyinyon Konsèy Minis, apre konsiltasyon ak palman’an, ak pouvwa judisyè’a, reprezantan sektè prive, reprezantan legliz yo, vodouizan yo, sendika yo e latriye, gouvènman’an pwopoze yon arête ke mwen siyen ki nome chef Eta-Majò enterimè an atandan ke Senat a ratifye l.

Konstitisyon'an di fòs militè a dwe travay pou akonpanye leta nan devlopman, se misyon sa'a gouvènman'an bay Chef eta-majò ki nome pou monte fòs la.

Eta-majò sa a gen poul mete an plas twa inité sa yo rele corps nan lang Franse :

1) Yon kò Jeni ki pral ede fè etid ak konstwi wout nan tout rakwen, ki pral ede netwaye rivyè, plante pye bwa ; men tou, ki pral kapab sekouri popilasyon’an lè gen katastwof natirel.

2) Yon kò medikal kila pou kanpe djanm deye ministe la sante le gen gwo pwoblem tankou epidemi ki konn frape peyi a.

3) Yon kò avyason, k’ap antrennen militè nan reparasyon ak pilote avyon ak elikoptè pou siveye fwontye teres ak maritim nou;

Frè’m ak sè’m yo,

M’kon’nen gen konpatriyòt ki dakò ke fòk nou respekte konstitisyon’an pou nou remonte lame’a ; ki konprann trè byen ke nasyon an soti nan zantray lame ki te kreye peyi’a, men yo pa renmen jan ansyen lame’a te konn aji. Donk, sitwayen sa yo pè pou lame’a pa konpòte’l menm jan ak ansyen Forces Armées d’Haïti yo !

Kòm Prezidan, mwen menm tou mwen sansib anpil ak santiman sa’a. Se sak fè ke Gouvènman’an ap voye nan Palman’an, pwojè lwa k’ap detaye doktrin ak tout règ ki pral pèmèt lame’a fonksyone jan konstitisyon peyi a an mande’l la.

Nou pral ensiste ke Lame pa nan politik !

Nou pral ensiste ke Lame pa fè politik !

Nou pral ensiste ankò, pou tout pèp la, tout limanite tande, Lame Dayiti pa nan politik e li pap nan politik!

Lame’a ya pral yon enstitusyon de sèvis. Lame Dayiti pwal la osevis devlopman peyi a.

Mwen konprann ke Fòs lame Dayiti te kon abize otorite’l. Mwen konprann ke li te bezwen ke nou ranfòse’l, nou te bezwen yon lòt oryantasyon.

Vètyè montre ke Lame endijèn se manman Ayiti ! Gen yon zanmi’m, yon gwo Senatè ke m’pap site non’l la’a ki te di,

« Lè manman nou malad, ak rad sal sou li se pa touye nou touye’l nou mennen’l ka doktè e nou lave rad sal la! » Se sam vin di nou jodia. Se pa kraze pou nou kraze enstitisyon yo le gen moun ki bay pwoblem andedan enstitisyon yo akoz de kad legal.

Ki donk, konpatriyòt mwen yo, an nou mete ansanm, Prezidan, Premye minis, Senatè, Depite ak tout lòt fòs viv peyi’a pou manman nou jwenn swen li bezwen yo pou li kapab sèvi peyi’a ! LAME SE MANMAN NASYON AN.

Frè’m ak sè’m yo,

Mesye dam ki devan nou yo, ki pral vin Ofisye ak Sòlda yo,

Konstitisyon’an di ki jan pou lame fonksyone ; li di ki wòl Lame dwe jwe. Administrasyon ke map dirije a vle pou nou konprann ke nou pa La Polis.

Nan Lame tou nèf la, se sa ki fè nou pa annik mobilize lame ki te la anvan’an ; se sa ki fè n’ap monte yon lòt lame, Lame se yon fòs, La Polis se yon fòs. Fòk yo chak gen kòmandman pa yo ! Chak fòs yo gen yon system k’ap kòmande yo, sa yo rele hiérarchie nan lang franse’a !

M’pa vle tande ke gen okenn chire pit ant polisye ak sòlda. M’pa vle tande gen ankenn move konpòtman kote Polisye ak Sòlda ap fè abi sou pèp la paske yo di yo se chèf ! Se pa sa konstitusyon an mande.

Polisye, Sòlda, nou se pitit pèp la ! Nou se sèvitè pèp la ! Nou dwe respekte règ ki etabli chak fòs yo. Nouvel fòs sa dwe respekte tout règ ke Konstitisyon an fikse poul fonksyone e nan kad liv blan ke yon gwoup ekspè, ke Prezidan Martelly te reyini, ki pou defini nouvèl oryantasyon fòs sa a.

Chers compatriotes,

Mesdames, Messieurs,

Je tends la main à vous tous, opposants politiques, gens de la campagne, citadins, ouvriers, entrepreneurs, étudiants, enseignants, Haïtiens de l’intérieur, Haïtiens vivant à l'étranger, l'heure est arrivée pour le sursaut national. Le lambi de la concorde, de l’Union qui fait la Force, a sonné. Il retentit de Fort Liberté à Dame Marie, d’Anse-à-Pitre au Môle St. Nicolas, de la Navase, aux Cayémites, à la Gonave, jusqu’à La Tortue.

Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Haïti a besoin de vous! Haïti a besoin de vous tous !

Malgré un environnement mondial difficile sur le plan économique, c'est plutôt nos démons internes qui menacent notre liberté. C'est l'exclusion économique qui fragilise le tissu social ! C'est le tiraillement politique qui gangrène l'espace social, et qui empêche l’essor économique de s’y installer ! C'est l’intolérance, c’est la peur outrancière de l'autre, qui, peut-être, possède un point de vue différent de nos propres préférences, qui menace la cohésion nationale tant nécessaire à la marche du pays vers le progrès.

Si à l'issue de la Bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, les Pères de la Patrie, les Généraux de Division de l’Armée Indigène, les Héros de l’Indépendance, avaient d'innombrables ennemis parmi les pays qui souhaitaient, soit rétablir l'esclavage, soit protéger leur régime esclavagiste de la vague de liberté révolutionnaire qui soufflait à partir d’Haïti, aujourd’hui notre problème c’est d’abord nous-mêmes!

Chef de l’Etat, je suis conscient que des compatriotes, qui pourtant, majoritairement appuient le rétablissement des Forces armées nationales, émettent des réserves, compte tenu de l’expérience antérieure avant la démobilisation des anciennes Forces armées d’Haïti. Tirant les leçons de ce passif douloureux, mon administration entend prendre toutes les dispositions appropriées pour que les institutions républicaines que sont la Police nationale et les Forces armées, qui sont préconisées par la Constitution, fonctionnent selon les prescrits de la Loi, rien que la Loi dans tous les aspects de leur doctrine et de leur fonctionnement, chaque force en ce qui la concerne.

En même temps que les forces armées seront rétablies, le Gouvernement s’engage à poursuivre le renforcement de la Police nationale, la seule force de sécurité publique établie sur le territoire national.

LAME A, NAN LISTWA LI KOMÉT ANPIL ERÉ, WI LI FÉ ANPIL FOT. MEN, ÉSKE SA VLE DI JENN DOKTÉ, AGRONOM, SEKRETÉ, PWOFESÉ, ENJENYÉ, AVOKA, KI VLE SÉVI PEYI YO, NAN LAME DWE RETE BWA KWAZE POU YO KITE PEYI A AP DEPAFINI.

Non, mwen di non! Grenadiers, militaires de l’ordre démocratique, au nom du peuple haïtien, aux côtés des forces de la Police nationale, je vous ordonne de servir et de protéger la vie et les biens de vos compatriotes, frères et sœurs en la patrie commune.

JE DECLARE QU’UNE PAGE DE L’HISTOIRE DE CE PAYS EST TOURNÉE. Un nouveau chapitre s’ouvre : LES FORCES ARMÉES, RECOMPOSÉES, REPENSEES VEILLENT, EN TANT QU’INSTITUTION CONSTITUTIONNELLE À LA SECURITÉ ET À LA GARDE DES VIES ET DES BIENS DES CITOYENNES ET CITOYENS. Ainsi, dans cette direction, mon administration œuvrera, de concert avec les autres corps de l’état, à la mise en place du CONSEIL ELECTORAL PERMANENT ET DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.

Il nous appartient de moderniser le pays, il nous appartient de créer les conditions pour que chacun puisse jouir d’une vie digne. J’appellerais cette exigence une démarche de revitalisation de la citoyenneté avec l’ambition de réaliser cette révolution tranquille qui confortera la tranquillité publique en assurant à tous et à toutes les conditions d’égale liberté et de respect des droits civiques et politiques.

Vertières se doit d’être une haute idée de nous-mêmes, de notre volonté d’habiter ce coin de terre dans la dignité, de notre ambition à changer Haïti.

Il est tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Nou mize, nou pèdi anpil tan sou wout. Mwen te di l nan kanpay mwen nap pran sa ki bon, nap korije sa ki pa mache byen e nap inove chak fwa li nesesè.

Pour les dignes héritiers de Vertières, le courage, la bravoure, le sens de l’union qui fait la force doit être au rendez-vous de la construction du régime démocratique.

Que Vertières illumine le cœur de tous nos compatriotes et entretiennent la vaillance en des lendemains meilleurs!

Viv Ayiti !

Mèsi tout moun !

 

LIRE AUSSI

PressLakay