jeudi 22 février 2024
L'expérience d'un média en ligne de confiance

Ensolit : yon Fanm vyèj rive ansent nan peyi Angletè

Ensolit : yon Fanm vyèj rive ansent nan peyi Angletè

Anpil moun kapab twouve sa etonan, konsa tou, genyen ki gen dwa pa vle kwè. Fi sa rele Nicole Moore, li se yon anglèz. Nicole Moore te gen 20 lane lè li santi li gen yon doulè toutan epi tete li yo te kòmanse fè l mal. Yon jou, pandan li te nan travay li, Nicole te tou pwofite eksplike patwòn li sa paske li menm ak patwòn li an te gen bon jan relasyon.

Ensolit : yon Fanm vyèj rive ansent nan peyi Angletè

Aprè ti pale yo te fin fè a, Patwòn nan te fè l konnen tout sentom sa yo se sentom yon moun ki ansent. Lè li aprann nouvèl sila a, li tonbe ri paske li te toujou vyèj, menmsi yo di l sa posib. Nicole Moore pral konfime sa patwòn li an te di a. Lè yo pran poz nan travay la, li te deside al fè yon tès gwosès.

Lè jèn fi 20 lane a fin fè tès la, rezilta a te pozitif. Aprè rezilta sa, li t ap reflechi kijan li pral fè akouche yon bebe pandan li toujou vyèj. Nicole Moore te pè pou mennaj li pa t kwè l pa twonpe l ak lòt moun paske li te toujou gen difikilte pou li gen rapò seksyèl avèk patnè li akòz li te soufri yon maladi san li pa konnen.

Yon jou, pandan Nicole Moore al lopital, yon enfimyè t ap fè egzamen pou li. Pwofesyonèl sante a te gen difikilte pou l te kapab fè egzamen yo. Lè sa a, Jèn fi a te eseye fè enfimyè a konprann li tonbe ansent pandan li vyèj san li pa t al nan relasyon entim ak mennaj li. Malerezman pou li, enfimyè a pat kwè l. Yon jou pandan li al lopital, li rankontre yon jèn etidyan nan medsin, li esplike l sitiyasyon l lan. Jèn etidyan fè l konnen, sa kapab rive li soufri yon maladi ki rele Vajinis.

Aprè konvèsayon l ak etidyan an, lè li rive lakay li, li t al fè plis rechèch sou entènèt sou sa etidyan an te di l la. Li te sezi lè li te wè tout enfòmasyon li pa t janm konnenn sou maladi li soufri a. Gras ak enfòmasyon li vin konnen yo epi ak èd yon espesyalis li te reyisi pèdi vijinite li epi akouche ti bebe li a san pwoblèm.

Pou konnya, Nicole Moore gen 28 lane, l ap viv ak pitit fi li a epi l espere gen anpil moun k ap tire leson de istwa pa l la.

Sous : Amo Mama France

Marvens SÉNÈQUE 
Presslakay

LIRE AUSSI

Leave a Comment

PressLakay