NAACP Depoze yon Plent nan Tribinal Kont DHS Dèske li Elimine TPS pou Ayisyen yo

WASHINGTON — 

NAACP, prensipal òganizasyon kominotè nan peyi Etazini, depozeyon plent ki amande yon pwosè ki deja ap dewoule nan tribinal kont DepatmanSekirite Enteryè Etazini poutèt desizyon l ki te mete fen nan Estati PwoteksyonTanporè ki gen ti non ann angle TPS pou imigran ayisyen. Fanm Ayisyen pou RefijyeAyisyen (HWHR) ak Asosyasyon Avoka Ayisyen (HLA) antre kò yo nan pwosè a. Reprezantan gwoup yo ki depoze plent la se Fon NAACP pou Defans Legal akEdikasyon, Inc.

Plent la eksplike ke Depatman Sekirite Enteryè ki gen ti non DHS, Ansyen SekretèDHS Elaine C. Duke, ak aktyèl Sekretè DHS Kirstjen Nielson, te pran aksyongouvènmantal ki baze sou move kalkil e sou diskriminasyon, kote yo pa bay imigranayisyen yo dwa pou yo jwenn pwoteksyon lalwa ak pwoteksyon egal ke 5èm Amandman konstitisyon an ba yo. Pwosè a fè konnen DHS te aji nan entansyon pou l fè diskriminasyon kont ayisyen kap viv ozetazini akoz ras yo ak nasyon kote yo mounnan.

“Administrasyon ki la nan peyi a fyè pou l chante kantamwa (quant à moi) piblikmanke li pa vle wè moun koulè kap antre kòm imigran, pou repete Derrick Johnson, Prezidan e PDG nan NAACP. Msye Johnson kontinye pou-l di: “Desizyon Depatman Sekirite Enteryè pou mete fen nan estati TPS pou imigran ayisyen yo se klèman yon demonstrasyon atitid sa a e yon ekzanp ki moutre konsekans prejije ki antre nan politik sa a.”

NAACP fè konnen li byen akeyi konesans ak solidarite Fanm Ayisyen pouPwoteksyon Refijye Ayisyen, ak Asosyasyon Avoka Ayisyen yo, “pandan n ap pèsistenan pwoteksyon manm nou ki Ayisyen e pandan n-ap rapouswiv jistis pou kominoteimigran yo.”

Direktè Fon pou Defans Legal NAACP, Samuel Spital, deklare: “Konstitisyon nou an pale byen klè pou entèdi kèlkeswa gouvènman-an ki ta enfekte ak jan de diskriminasyon rasyal sa a. Chak grenn moun egal devan lalwa, e tribinal-la dwekondane Administrasyon sa-a pou pratik li ki gen entansyon fè diskriminasyon.”

Asosyasyon Avoka ayisyen an fè konnen li deside, “Antre nan pwosè enpòtan sa a paske desizyon pou mete fen nan TPS la pa baze sou okenn verite, pandankondisyon-yo ann Ayiti ki te deziye peyi sa a pou TPS an 2010 la toujou la,” se pawòlMèt Pedro Gassant, Prezidan Asosyasyon Avoka ayisyen yo. Li ajoute: “Rekonstriksyon Ayiti a mize nan wout akoz devastasyon ki te fèt nan SiklònMatthew, Irma ak Maria, ansanm ak kontaminasyon ki fèt nan epidemi kolera-a, kifè ke, dapre Mèt Gassant, desizyon pou fèmen TPS la ilegal.”

“Fanm Ayisyen pou Refijye Ayisyen (HWHR) sipòte plizyè santèn fanmi ki chacherefij nan peyi Etazini,” pou repete Ninaj Raoul ki nan òganizasyon an. Li fè konnendesizyon Depatman Sekirite Enteryè a se yon gwo kou brital pou moun ki jwennsekirite ozetazini apre yo fin kouri pou dezas natirèl ak dezas ke lòm kreye annAyiti.”

S/VOA

LIRE AUSSI

PressLakay