Rekonstriksyon Idantite Ayisyen an : FORUM 2104 ap pare l pou l lanse aktivite l yo.

0 55
Subscribe to our newsletter

Forum 2104 pwojte pou l lanse aktivite l yo, ane sa a, 21 avril k ap vini la a, nan lokal Lekòl Foyer Espoir ki sou Delmas 75.

Se youn nan antite l yo ki rele JÈM AYITI, ki bay koudanvwa anba tèm : “PLANTE NAN TÈT”. Ansanm aksyon l yo ap gen pou fèt sou yon peryòd 7 mwa ( 21 avril 2021 pou pran fen 29 novanm 2021 ).
Premye jounen aktivite sa a antre nan kad gwo tonton pwojè FORUM 2104 la kote youn nan objektif prensipal li se pèmèt peyi d Ayiti reviv.

Nan Meni jounen 21 avril la, ap genyen : Seyans fòmasyon, Vant Siyati liv JÈM Ayiti, ekspozisyon, konferans-deba, animasyon, jwèt tradisyonèl, lansman platfòm an liy JÈM Ayiti a ak lòt bagay toujou.

Chico Boyer

Lide a se pou mete an plas yon pwogram nan lekòl yo ki vize timoun sòti nan 3 rive nan 17 lane an patikilye, avèk finalite pou eveye konsyans yo, kreye yon lòt espès Ayisyen konsyan de apatenans yo sou tè a epi aprann yo viv ann amoni avèk kote y ap viv la. Nan sans sa a, pwogram nan tabli sou respè pou anviwònman an, ekoloji ak sivis. Yon pwogram akonpayman ki tabli nan lekòl primè ak segondè, ki baze sou yon sistèm valè moral, sou vrè istwa d Ayiti a pou toujou kenbe kilti nou ak tradisyon peyi a epi mete an valè ansanm sakrifis zansèt yo, pou n onore memwa yo pou n kapab konstwi idantite n.

Responsab yo prevwa touche dis (10) depatman jewografik peyi a nan dis (10) lane k ap vini la yo avèk pou pi piti yon lekòl nan chak depatman. Yon lekòl pou Ayiti reviv.

Ayiti ap fè fas depi plizyè lane ak yon katchouboumbe nan nivo politik ekonomik ak sosyal. N ap raple n nan ki kondisyon, premye repiblik nwa mond lan, te fete de san (200) lane lendepandans li. Latwoublay te eklate ant opozisyon ak patizan prezidan ayisyen epòk la.

Pwoblèm pati Lwès zile Ayiti a pa t pase inapèsi devan je pitit li yo. Youn nan yo, J’OSE H. LAMY, te vin gen lide pou mete sou pye, ann akò ak lòt jenn peyi a, yon mouvman sitwayen, revolisyonè ki ta yon angajman tout Ayisyen e ki pote non “Forum 2104” ki fonde depi nan lane 2004. Yo bay tèt yo angajman pou kreye yon lòt jenerasyon Ayisyen ki moralman fò, sosyalman angaje, epi ki sivikman responsab pou yo sa chanje imaj peyi a, kite yon eritay ki alawotè pou jenerasyon 2104 la. Sa ta dwe yon referans nan kad valorizasyon sistèm valè tradisyonèl ayisyen an.

Jenès, Edikasyon ak Moralite se twa pilye fowòm nan. Aksyon estrikti a ap repati sou twa (3) aks prensipal : Plante nan tèt, Plante nan tè, Plante rèv. Konstwi yon sosyete tou nèf pandan n ap enstwi epi prepare lavni peyi a depi lè yo ti katkat. Restriktire ak restore Ayiti pandan n ap mete sou plas enfrastrikti ki reponn ak bezwen Ayisyen yo.

Marie Samuelle Charles

Tradiksyon : Luckenson Augustin

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More