” Ti bèf ” kisa l ye ? Ki danje ki gen nan sa ? Doktè Jean David Laurangilles ap eksplike plezi ak risk yo.

Tibèf oubyen sèks oral, se yon pratik seksyèl ke moun itilize ògàn jenital fi ak gason pou yo karese l oubyen estimile l ak bouch yo, lang yo nan lide pou bay plezi nan moman relasyon yo. Daprè Doktè Jean David Laurangilles pratik sa kounya fèt nan lanmou etewoseksyèl (lanmou sèks opoze) ak omoseksyèl (Lanmou 2 moun ki gen menm sèks).

Yon ti istwa sou pratik sa.

Yon ti istwa antik sou pratik sa mennen nou nan peyi lachin, ke Jounalis Lucien Bodard ki fèt e ki leve nan peyi lachin rapòte ke nouris chinwaz yo te konn itilize pratik sa nan sousi pou fè ti bebe yo dòmi, yon pratik ke Oksidan te konsidere kòm abi seksyèl.

Yon lòt kote pou kèk lòt sosyete te gen kondisyon ki te reyini. Nan antik romen an (Rome/Italie), yon gason ki fè ti bèf pou yon fi se te yon wont e li te pèdi tout frekantasyon sosyal li, alòske si se yon gason ki fè l pou yon gason, li te gen valè.

 • Ge plizyè tèm ki itilize nan pratik sa yo tankou.

 • Cunnilingus: se lè gason an chwazi souse pati jenital fi a ak bouch li tankou, lèv la, Klitoris, ak antre vajen an.

 • Felasyon: se pratik kote fi a chwazi souse peni gason an ak bouch li jiskaske li fè l ejakile.

Nan tan ke n ap viv kounya sèks oral la ap ogmante nan mitan jèn moun ki poko menm gen 25 lane depi pa gen okenn risk pou gwosès, daprè doktè David. Sepandan gen anpil risk nan pratik seksyèl sa ki kapab bay anpil maladi.

Daprè doktè Laurangilles, gen plizyè maladi ke moun kapab pran nan pratik sa. Men genyen ladan yo ki pi enpòtan, yo se :

-Viris Papilòm imen (HPV). Maladi sa pi komen e ki pi danjere nan maladi ke moun ka pran nan fè sèks. Paske li kapab koze kèk kalite kansè. Youn nan kansè sa yo se kansè ofarenj. Moun ki fè ti bèf pou 6 moun diferan riske plis pou gen kansè sa, daprè dènye rechèch espesyalis yo. Li presize tou kounya gen vaksen ki kapab diminye efè HPV a.

 • SIDA/VIH se tou maladi ou kapab pran nan fè ti bèf.

 • Kansè nan tèt ak nan kou.

 • Èpès, se youn nan maladi ki souvan transmèt nan bouch. Ou kapab remake l gras ak kèk bouton oubyen maleng ki parèt sou pati jenital moun nan oubyen anis li ak dèyè l.

 • Kansè nan bouch, nan lang, ak nan gòj, daprè dènye rechèch yo, risk yo ogmante.

 • Blenoraji oral, ki ka lakòz gòj fè mal, pwoblèm pou vale. Si yo ta trete l, sa ka lakòz ou genyen tou maladi nan basen.

 • Sifilis, maladi seksyèlman transmisib (MST).

 • Klamidya, maladi sa transmèt nan yon parazit jenital.

Ki plezi ki gen ladan l ?

 • Gen moun ki renmen fè l paske se youn nan pi gwo, pou nou pa di se pi gwo plezi ki gen pou yo nan fè bagay. Paske daprè yo se yon seriz sou gato a. Daprè temwanyaj yo, aktè yo konfye nou, lè yon moun konn byen fè sa konn tèlman dous sa konn menm fè w mande padon, se kòmsi, pou gason yo anvi pèdi bon sans. Yon lòt bò pou medam yo, yo konn menm pipi sou yo e menm tranble tankou fèy bwa.

Kisa Doktè Laurangilles rekomande nou, pou nou kapab jwi plezi sa, san kè sote ?

Etandone ke risk yo anpil sitou nan espèm oswa dechaj yo, li mande pou patnè yo pa konsome yo. Pratike sèks oral lè patnè w la sèvi ak kapòt oubyen ou asire w ke li kontwole blesi ki kapab gen nan bouch la ak nan zòn jenital li.

Doktè Jean David Laurangilles pa mete entèdiksyon pou yon moun lage ti bèf la nan jaden patnè l, men li mande fòk ou byen konn moun ki avè w la, paske si moun nan pa fidèl, li kapab pote ba ou maladi sa yo. Li pa kache pou l konfye nou ke se yon bèl pratik ki gen plezi, men konsa tou li gen anpil danje ladan l.

Maxime Louissaint.

LIRE AUSSI

PressLakay